คลังเก็บหมวดหมู่: SANTIPAP

เปิดโปรแกรม Intensive English Program : IEP เต็มรูปแบบ
ค่าธรรมเนียมเท่าเดิม
ศึกษาต่อได้ทุกที่
สอนหลักสูตรแกนกลางเป็นภาษาอังกฤษ 5 วิชา
ภาษาอังกฤษหลัก พูด อ่าน เขียน 3-3 คาบ
คณิตศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ-ไทย 3-3 คาบ
วิทยาศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ-ไทย 4-1 คาบ
สุขศึกษา ภาคอังกฤษ 1 คาบ
ศิลปะ ภาคอังกฤษ 1 คาบ
โดยครูต่างประเทศ “ใน และ นอก “ โรงเรียน…………

กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 /2564 วันที่ 4 ตุลาคม- 7 ตุลาคม 2564

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1 /2564 (สอบ On – Line) ในระบบ LMS) (ข้อสอบปรนัย – อัตนัย)ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

การเรียนออนไลน์ ผ่านระบบLMS

ขั้นตอนการเข้าใช้งานในระบบ LMS (อีเลิร์นนิ่ง)ผ่านคอมพิวเตอร์/โทรศัพท์มือถือ

ให้นักเรียนเลื่อนและเลือกคำว่า หลักสูตร LMS เพื่อเข้าใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่ง

ให้นักเรียนกรอกรหัสตามข้อมูลตามในตัวอย่างเลยนะครับ^^

ให้นักเรียนเลือกวิชาเรียนในหัวข้อตามที่เรียนเลยนะครับ^^

ให้นักเรียน ใช้ชื่อผู้ใช้ โดยใช้ เลขประจำตัวนักเรียน และ รหัสผ่านตามที่กำหนดให้นะครับ

เลือกเนื้อหาในรายวิชาที่ตรงกับเวลาเรียนของเราได้เลย