ปรัชญาโรงเรียน:  การศึกษาเพื่อชีวิต

การศึกษา       คือ การพัฒนาคนทั้งครบ   ร่างกาย   จิตใจ   สติปัญญา  อารมณ์และสังคมเพื่อจะได้เป็นคนบริบูรณ์

ชีวิต                 คือ การรู้จักความจริงและรักความดีเพื่อบรรลุสันติสุข  และความเจริญที่ถาวร  สัมพันธภาพระหว่างชีวิตกับความเชื่อทางศาสนา  วัฒนธรรมกับพระวรสาร   ความรู้คู่คุณธรรมเป็นจิตสำนึกของมนุษย์ทุกคน

คติพจน์:  ความรู้  คู่คุณธรรม  นำสันติ

คำขวัญประจำโรงเรียน:  ขยัน  ประหยัด  ซื่อสัตย์  พัฒนา

ต้นไม้ประจำโรงเรียน:  ต้นพิกุล

วิสัยทัศน์

บริหารจัดการดี คุณภาพเด่น  หลักสูตรสถานศึกษาก้าวหน้า  สะท้อนจิตตารมณ์พระวรสาร  เสริมสร้างคุณค่าวัฒนธรรมองค์กรชุมชนร่วมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เน้นภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี

พันธกิจ

พัฒนาคุณภาพด้านทรัพยากรมนุษย์

  1. พัฒนาคุณภาพด้านเอกลักษณ์

พัฒนาคุณภาพด้านสัมพันธ์ชุมชน

  1. พัฒนาคุณภาพด้านบริหารจัดการ
  2. พัฒนาคุณภาพด้านหลักสูตรและงานวิชาการ
  3. พัฒนาคุณภาพด้านงบประมาณการเงินและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า