บาทหลวง      ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ

ซิสเตอร์  ผู้อำนวยการ

คุณครูพรพันธ์   เมืองพงษา   ผู้ช่วย ฯ ฝ่ายธุรการ -การเงิน

คุณครูอาภรณ์   พิกุลทอง   ผู้ช่วย ฯ ฝ่ายบริหารงานหลักสูตรและงานวิชาการ

มาสเตอร์วีรศักดิ์   วัฒนพร   ผู้ช่วย ฯ ฝ่ายบริการและกิจการนักเรียน

 
มาสเตอร์อาคม  อินประไพ ผู้ช่วย ฯ ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม