สมัยก่อนกรณีพิพาทอินโดจีน  พ.ศ.  2488    วัดเซนต์ปอลมีโรงเรียนชื่อ “โรงเรียนเซนต์ปอล”    เจ้าของโรงเรียนคือ  พระสังฆราชเรอน  แปร์รอส ผู้จัดการและครุใหญ่  คือคุณพ่อการิเอ  โรงเรียนเจริญก้าวหน้ามาก   มีนักเรียนจากกรุงเทพฯ   มาเรียนด้วย  แต่แล้วเมื่อเกิดกรณีพิพากอินโอจีน  คุณพ่อการิเอ  และอธิการอังแชลซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศส  ถูกสั่งให้อพยพออกจากเขตจังหวัดฉะเชิงเทราและมีคุณพ่อประพนธ์เป็นผู้ดูแลแทน  ระหว่างสงครามอินโดจีนนั้นผู้ที่อยู่ในบริเวณวัดก็ได้พยายามป้องกันเต็มที่    มิให้วัดถูกทำลาย  แต่โรงเรียนเซนต์ปอลถูกปิด  และเมื่อกรณีพิพาทอินโดจีนสิ้นสุดลง  คุณพ่อการิเอ   และอธิการอีงแชลได้กลับมาอยู่ใหม่เวลานั้นนักเรียนมีความลำบากมาก   ต้องไปขอเรียนที่อื่น  นักเรียนที่มีทุนพอก็เข้าไปเรียนในกรุงเทพฯ   นักเรียนบางคนไม่มีทุนก็ไม่ได้เรียนหนังสือ    คุณพ่อการิเอ  ได้คิดเปิดโรงเรียนขึ้นใหม่ โดยให้ครูถนอม  จิรานนท์เป็นผู้เตรียมการต่าง ๆ ให้ทันกับวันและเวลาที่รัฐบาลจะประกาศวันสงบศึกเป็นวัน     “สันติภาพ”

ทุกสิ่งทุกอย่างก็สำเร็จ  โดยใช้ชื่อว่า  “โรงเรียนสันติภาพ”  มีนายสุวรรณ   ถาวรวงศ์   เป็นผู้จัดการ   นางสาวบุญยิ่ง   ภัทรกุล   เป็นครูใหญ่และมีครูคือ นางสุมาลี  สกลรักษ์   และนางสาวเชยกิม  สินบำรุง  ซึ่งได้ทำการสอนเป็นรุ่นแรก

โรงเรียนสันติภาพเป็นโรงเรียนคาทอลิก สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2488 โดยพระสังฆราชยาโกเบ แจง เกิดสว่าง เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 มีครู 4 คน นักเรียน 149 คน อาคารเรียนเป็นไม้สองชั้น พ.ศ.2491 เนื่องจากเปิดสถานที่อบรมเด็กหญิง(นวกสถาน) เป็นซิสเตอร์ คณะธิดากางเขน จันทบุรี มีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น จึงขยายชั้นเรียนถึงชั้น ม.3 โรงเรียนเจริญก้าวหน้า จนถึง พ.ศ.2500 ได้ย้ายนวกสถานไปอยู่ที่วัดนักบุญฟิลิป และยากอบ หัวไผ่ จ.ชลบุรี จำนวนนักเรียนได้ลดลง จึงยุบชั้น เรียนเหลือถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พ.ศ.2503 ขยายชั้นเรียนชั้น ม.1 พ.ศ.2504 ชั้น ม.2 และพ.ศ.2505 ถึงชั้นม.3 พ.ศ.2505 ทางโรงเรียนได้รับใบรับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการ

พ.ศ.2505 กระทรวงศึกษาธิการได้ยุบชั้นเรียนชั้น ป.7 และเปลี่ยนระบบการศึกษา”เป็นการศึกษาแผน ใหม่พุทธศักราช 2521 “ เริ่มชั้นประถมปีที่ 1 เป็นต้นไป ปีละชั้น จนถึงชั้น ป.6 ในปี พ.ศ.2526 พ . ศ .2521 คุณพ่อวินทร์ เจริญ ได้สร้างสนามบาสฯขึ้นที่หน้าอาคารเรียน โดยได้รับเงิน สมทบจากศิษย์เก่า โรงเรียนเซนต์หลุยส์ พร้อมทั้งได้เปลี่ยนเสาธงและป้ายชื่อโรงเรียนใหม่ พ . ศ .2523 ได้โอนกิจการโรงเรียนให้กับมิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ โดยมีบาทหลวงวิ นทร์ เจริญ เป็นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต พ . ศ .2527 คุณพ่อสมศักดิ์ พรประสิทธ์ ได้ส่งเสริมโรงเรียนให้เจริญก้าวหน้า ส่งเสริม บุคลากรครูให้ได้รับความรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีอุปกรณ์การเรียนเพิ่มมากขึ้น ได้ปรับปรุง ห้องน้ำให้สะอาด สวยงาม และเพียงพอกับจำนวนนักเรียน

พ.ศ.2529 ครูโรงเรียนสันติภาพ ได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 “เบญมาภรณ์มงกุฏ ไทย” เพื่อเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ดีและซื่อสัตย์ตลอดมา ครูทั้ง 4 ท่าน คือ นาย บรรยงค์ ธุถาวร นายสมนึก สินบำรุง น.ส.วรรณงาม วรศิลป์ และ น.ส.สุมาลี วรอุไร พ.ศ.2533 คุณพ่อสมัคร เจ็งสืบสันต์ เป็นผู้แทนรับใบอนุญาต น.ส.สุมาลี วรอุไร เป็น ผู้จัดการ น.ส.สมพร ธุถาวร เป็นครูใหญ่ พ.ศ.2538 คุณพ่อนภา กู้ชาติ เป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ได้ปรับปรุงสถานประกอบการเพื่อ อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและครูผู้สอน และสร้างหอประชุม “ปีติมหาการุญ” พ.ศ.2542 คุณพ่อทวี อานามวัฒน์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต พ.ศ. 2547 – 2552  คุณพ่อจิรพันธ์ สุจิรานุธรรม คุณพ่อให้ความสำคัญ ต่อระบบการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านหลักสูตรสถานศึกษา และการสร้างบรรยากาศในการเรียน  พ.ศ. 2553 –  ปัจจุบัน  คุณพ่อปรีชา  สวัสดี  ดำรงตำแหน่งผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต / ผู้จัดการ  โรงเรียน