สัญลักษณ์โรงเรียนสันติภาพ

ตราประจำโรงเรียน   มีความหมายดังนี้

ดวงตราเป็นรูปวงรี    2   วง   วงรีในมีกิ่งมะกอก   2   กิ่ง   ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ

ตรงกลางมีวงกลม    4    วง   ประสานกันอยู่เป็นหนึ่งเดียวกัน   หมายถึง   การพัฒนาคนครบทั้ง ร่างกาย      จิตใจ    สติปัญญา   อารมณ์และสังคมเพื่อจะได้เป็นคนบริบูรณ์

 

อักษรย่อ          :              ส.ภ.

 

สีประจำโรงเรียน          :              ขาว  –  แดง

สีขาว     แสดงถึงหลักธรรม      คุณธรรมทางศาสนา ความบริสุทธิ์สดใส  ทั้งกายและใจ นำมนุษย์ทุกคนไปสู่ความดีบริบูรณ์

สีแดง     แสดงถึงความรัก     ความเสียสละ      ความเพียร      อดทน    และความกระตือรือร้น    นำเราไปสู่การเรียนรู้และความสำเร็จในชีวิต