ประกาศโรงเรียนสันติภาพ

ที่   7 / 2554

เรื่อง   กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2554

ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

­­_________________________________________

 

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ  คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ตามโครงสร้าง  ได้ร่วมกันกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2554  ระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้  เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งด้านผู้เรียน ด้านครูและด้านผู้บริหาร  จึงประกาศให้บุคลากรทราบค่าเป้าหมายและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จตามค่าเป้าหมายที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้

ประกาศ   ณ   วันที่   31   มกราคม    พ.ศ.   2555

 

 

(ลงชื่อ)

( นางสาวลัดดา   เชยบุญ )

ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติภาพ